Privacyverklaring

WOZ-Consultants, gevestigd aan de Industrieweg Oost 21, 6662 NE in Elst (GLD), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WOZ-Consultants verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van WOZ-consultants, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan WOZ-Consultants verstrekt.

WOZ-Consultants kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Uw locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over de verschillende websites heen;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Gegevens op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen;
 • Voor- en achternaam belastingplichtige.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wozconsultants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom WOZ-Consultants deze gegevens nodig heeft

WOZ-Consultants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contractuele doeleinden:
  • bijvoorbeeld om handelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening) zoals het aanmaken van een dossier, het namens u indienen van bezwaar, beroep of hoger beroep met betrekking tot het aanpassen van de WOZ-waarde, u op de hoogte houden van de voortgang van het dossier en het uitvoeren van eventueel andere handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • om de nog aan te leveren stukken op te vragen in het kader van de nog te sluiten overeenkomst;
 • Communicatie doeleinden:
  • bijvoorbeeld om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
  • om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
  • om bij een niet voltooide intake contact op te kunnen nemen om eventuele problemen op te lossen en indien nodig hulp te bieden bij het voltooien van de intake;
 • Verbetering van de website: zie onder “In kaart brengen website bezoek”
 • In verband met mogelijke marketingdoeleinden;
  • voor bestaande klanten
  • voor niet-klanten
 • Indien u deelneemt aan een tevredenheidsenquête. Als u niet tevreden bent kunnen wij contact met u opnemen om hier vragen over te stellen;
 • Wettelijke doeleinden: het voldoen aan wettelijke voorschriften of bindende aanwijzingen.

Persoonsgegevens worden door WOZ-consultants op de volgende grondslagen verwerkt, waarbij tussen haken is aangegeven bij welke doeleinden deze grondslagen een rol zullen spelen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (contractuele doeleinden, communicatie doeleinden en wettelijke doeleinden)
 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking (verbetering van de website, marketing doeleinden, tevredenheidsenquête, communicatie doeleinden)
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WOZ-consultants of van een derde (contractuele doeleinden, communicatie doeleinden, verbetering van de website, marketingdoeleinden voor bestaande klanten, wettelijke doeleinden)
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke taak of plicht van WOZ-consultants (contractuele doeleinden, communicatie doeleinden en wettelijke doeleinden)

In kaart brengen website bezoek

Op de website van WOZ-Consultants worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WOZ-Consultants bewaart de chat-gesprekken die u met een medewerker aangaat om de kwaliteit van contact met u te verbeteren. WOZ-Consultants gebruikt deze informatie om de werking van de website/dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

WOZ-Consultants maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WOZ-Consultants bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan WOZ-consultants te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerkt. WOZ-Consultants heeft hier geen invloed op.

Voor een zorgvuldige verwerking heeft WOZ-Consultants de volgende maatregelen getroffen:

 • er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens te met Google te delen’ zijn uitgezet
 • Google heeft geen toestemming om via WOZ-Consultants verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • WOZ- consultants maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en – services, op de website www.wozconsultants.nl, niet meer correct functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Delen met derden

WOZ-Consultants verstrekt uw persoonsgegeven alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WOZ-Consultants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang WOZ-consultants gegevens bewaart

WOZ-Consultants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaart als er een overeenkomst met u is gesloten. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WOZ-Consultants. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wozconsultants.nl. WOZ-consultants zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

WOZ-Consultants kan de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen

WOZ-Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van WOZ-Consultants maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WOZ-Consultants verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WOZ-Consultants op via info@wozconsultants.nl. WOZ-Consultants is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 2061, 6802 CB Arnhem

Vestigingsadres: Industrieweg Oost 21, 6662 NE Elst (GLD)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54056845

Telefoon:  026-4721076

E-mailadres: info@wozconsultants.nl

Autoriteit persoonsgegevens

WOZ-Consultants helpt u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met WOZ-Consultants uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 19 februari 2021.

Heeft u privacy gerelateerde vragen? info@wozconsultants.nl