Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen en toepasselijkheid

1. WOZ-Consultants heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen op het gebied van energiebelasting, lokale belastingen- en heffingen. En het laten verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsnamen welke in de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd aan WOZ-Consultants.

3. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle opdrachten van WOZ- Consultants, behalve als WOZ-Consultants met opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.

4. De door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door WOZ-Consultants uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij WOZ-Consultants voor verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

5. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 2: Opdrachten

1. Een opdracht wordt eerst geacht door WOZ-Consultants te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij het ontbreken daarvan, nadat door WOZ-Consultants met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door WOZ- Consultants.

3. De overeenkomst tussen partijen gesloten wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.

4. Bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever is WOZ-Consultants gerechtigd om derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien WOZ-Consultants een deskundigenrapport, waaronder ook een waarde/taxatierapport wordt verstaan, laat opstellen door een deskundige is het aan het oordeel van WOZ-Consultants en/of de deskundige om te bepalen welke type taxatie wordt uitgevoerd (inpandig, gevel of administratieve taxatie).

6. WOZ-Consultants is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever.

7. De door WOZ-Consultants te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverbintenis. WOZ-Consultants zal te allen tijde streven naar het beste resultaat voor opdrachtgever, maar kan daarop geen garantie geven.

8. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

9. WOZ-Consultants biedt opdrachten aan op basis van no cure no pay (zie artikel 6) en/of op basis van een uurtarief (zie artikel 5). In de overeenkomst die gesloten wordt met opdrachtgever wordt afgesproken op basis van welke methode gewerkt wordt.

 

Artikel 3: Gegevensverstrekking

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens, waarvan WOZ-Consultants aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WOZ-Consultants worden verstrekt. Als de benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan WOZ-Consultants zijn verstrekt, heeft WOZ-Consultants het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2. WOZ-Consultants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WOZ- Consultants is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4: Gegevensbescherming

1. Ter voldoening aan de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is een privacyverklaring opgesteld. De privacyverklaring kunt u hier bekijken. De privacyverklaring maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

 

Artikel 5: Overeenkomst op basis van no cure no pay

1. WOZ-Consultants en opdrachtgever kunnen in de overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat de opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay.

2. De hoogte van de vergoeding is maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding dat aan opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht en/of een percentage van het voordeel in de heffing/belasting te vermeerderen met omzetbelasting en/of een vast bedrag te vermeerderen met omzetbelasting.

3. De factuur/facturen voor de verleende diensten worden digitaal aan opdrachtgever toegezonden. In afwijking van artikel 7 lid 1 wordt in de factuur de betalingstermijn vermeld.

4. Als de vordering tot betaling van de proceskostenvergoeding in de overeenkomst door opdrachtgever aan WOZ-Consultants is gecedeerd gelden onderstaande bepalingen:
a. waarin de overeenkomst wordt gesproken over de gemeente, dient te worden gelezen een overheidsorgaan belast met WOZ- waarderingen;
b. mocht de vordering van opdrachtgever ten aanzien van de proceskostenvergoeding aan het overheidsorgaan om welke reden dan ook niet overgaan op WOZ-Consultants, dan dient opdrachtgever het bedrag aan proceskostenvergoeding na ontvangst hiervan binnen 14 dagen in volle omvang beschikbaar te stellen aan WOZ-Consultants;
c. als het overheidsorgaan de vordering uit hoofde van de proceskostenvergoeding verrekent met een vordering die het overheidsorgaan heeft op opdrachtgever, dan stelt opdrachtgever het bedrag zover verrekend is binnen 14 dagen ten volle beschikbaar aan WOZ-Consultants.

5. Als de gemeente een vergoeding toekent aan opdrachtgever op grond van de Wet dwangsom welke voortvloeit uit een actie van WOZ-Consultants, komen de gelden die uit de dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van WOZ-Consultants.

6. Als een vergoeding wordt uitgekeerd voor immateriële schadevergoeding welke voortvloeit uit een actie van WOZ-Consultants, komen de gelden die uit de immateriële schadevergoeding voortvloeien ten gunste van WOZ-Consultants.

7. Als WOZ-Consultants handelingen heeft verricht ten behoeve van opdrachtgever en opdrachtgever de procedure om welke reden dan ook intrekt, een compromis sluit met de gemeente (zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van WOZ-Consultants) of andere handelingen verricht welke nadelig zijn voor de uitkomst van de procedure dan dienen de gemaakte kosten voor rechtsbijstand alsook de kosten van de gemaakte deskundige in zijn geheel door opdrachtgever vergoed te worden. Als in de overeenkomst is overeengekomen dat een percentage van het behaalde voordeel in rekening wordt gebracht dient opdrachtgever ook dit bedrag aan WOZ-Consultants te voldoen.

8. De kosten zoals bedoeld in lid 7 worden berekend conform het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht van het vigerende kalenderjaar.

 

Artikel 6: Kosten op basis van een overeenkomst op basis van een uurtarief

1. De hoogte van de vergoeding wordt berekend overeenkomstig het afgesproken uurtarief vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen uren en omzetbelasting.

2. De factuur wordt digitaal verstuurd na afronding van (een deel van) de werkzaamheden zoals overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 7: Betaling

1. Facturen van WOZ-Consultants dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

2. Als betaling uitblijft zal opdrachtgever tot tweemaal toe herinnerd worden. Als betaling alsnog uitblijft zal WOZ-Consultants een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van de factuur. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die WOZ-Consultants redelijkerwijs dient te maken teneinde het factuurbedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten wordt verwezen naar de Wet incassokosten (WIK).

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van WOZ-Consultants, is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

2. WOZ-Consultants kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door foutieve informatie en/of het uitblijven van informatie door opdrachtgever.

3. WOZ-Consultants is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade voor zover deze aan WOZ-Consultant kunnen worden toegerekend en de kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Opdrachtgever dient binnen zes maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk zijn aanspraak bij WOZ-Consultants te hebben ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechte heeft verwerkt.

5. Als opdrachtgever WOZ-Consultants ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld worden alle kosten die WOZ-Consultants heeft moeten maken om zich te verweren, zowel interne als externe kosten, in rekening gebracht bij opdrachtgever.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WOZ-Consultants en de eventuele derden die WOZ- Consultants heeft ingeschakeld één jaar.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten (waaronder software) die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van WOZ-Consultants. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van WOZ-Consultants. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling gelden.

 

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

1. WOZ-Consultants is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden.

2. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van WOZ-Consultants geen mededelingen aan derden doen over de werkwijze van WOZ-Consultants, evenmin zal opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WOZ-Consultants de door WOZ- Consultants of door WOZ-Consultants ingeschakelde derden opgestelde rapportages niet aan derden ter beschikking stellen.

3. WOZ-Consultants kan geanonimiseerd (zonder vermelding van naam en adresgegevens opdrachtgever) een vermelding van de opdracht in haar portfolio plaatsen.

 

Artikel 11: Rechtskeuze

Op de overeenkomst tussen WOZ-Consultants en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van WOZ-Consultants is uitsluiten bevoegd om kennis te nemen van eventuele voorkomende geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 12: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn de voorwaarden te downloaden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.